ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446
Obligațiile lichidatorului privind arhiva firmelor în faliment
  • Blog

Cum se gestionează arhiva firmelor în faliment?

În calitate de lichidator judiciar aveți obligaţia să notificați structurile Arhivelor Naţionale în situaţia declarării falimentului unei societăți comerciale pe care o administrați, în termen de 30 de zile de la pronunţarea acestuia conform modelului din anexa nr. l din Normele de aplicare ale Legii 138/2013.

Notificarea trebuie însoţită de o copie a sentinţei / încheierii de declarare a falimentului şi se transmite structurilor Arhivelor Naţionale de pe raza judeţului unde își are sediul firma falimentară.

Predarea arhivei către un operator economic autorizat în prestarea de servicii arhivistice este urmată obligatoriu de notificarea Arhivelor Naţionale de pe raza căreia operatorul îşi are sediul social, în termen de 15 zile de la încheierea contractului.

Această notificare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din Normele de aplicare ale Legii 138/2013 şi va trebui însoţită de xerocopii ale contractului şi procesului verbal de predare primire prevăzut în anexa nr. 3 din aceleași norme.

Echipa ARHIVATORUL vă stă la dispoziție în gestionarea problemelor care țin de arhiva firmelor în faliment deoarece vă scutim de aceste demersuri. 

În afara legislației din domeniul arhivistic despre care am discutat nu trebuie omise obligaţiile pe care le aveți stabilite prin Legea nr.85/2014 la articolele 64 şi 151, cităm :

ARTICOLUL 64

Principalele atribuţii ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului capitol, sunt:
b) conducerea activităţii debitorului;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;”

ARTICOLUL 151
(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenţa comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaţiei, contractele, mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului”

Până la predarea arhivelor societăţilor în faliment către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice practicienii în insolvenţă au obligaţia „ să păstreze documentele deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege “ ( art.12 din Legea 16/1996 republicată în anul 2014).

Echipa Arhivatorul vă stă la dispoziție pentru rezolvarea tuturor nevoilor pe care le aveți în ceea ce privește arhiva firmelor în faliment. Avem reprezentanți zonali în toată țara care vă stau la dispoziție permanent.